Search for:
  • Home/
  • Tag: เจ้ามือ 2

ยึดมติเดิม ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 2-16 บาท  ชงทันที ครม. 26 ธ.ค.66

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 10/2566 ที่… [...]